1. Jaké osobní údaje zpracováváme
Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno, heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web zlepšovat. Pokud si u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:
    1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
    2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa
    3. Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, vaše hodnocení produktů a služeb
    4. Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
    5. Údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes mobilní zařízení, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jako je použitý prohlížeč a údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
    6. Údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o použitém prohlížeči a jeho verzi;
    7. Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám
    8. Údaje související s využitím telefonického hovoru nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména záznamy o telefoních hovorech s námi a nahrávky z kamerových systému na prodejnách.

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme
Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše úaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům pro posouzení nároku na odloženou platbu.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shoda vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
        - v souvislosti vyřízením vaší objednávkynašim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, konkrétně

    - partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnost Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782

    - přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, TOPTRANS EU, a.s., IČO: 2202376, Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359, H.A.S. spol. s.r.o., IČO: 47682281, BESKYD CARGO s.r.o., IČO: 26847698, SPETRA CZ s.r.o., IČO: 25816811, FROGMAN s.r.o., IČO: 49434624, Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, pokud vám doručují vaší objednávku;

    - dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;

    - na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
Google, fb?


4. Z jakých zdroju osobní údaje získáváme
Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. Bank nebo přepravních společností.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například telefonicky. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů a kamerovým záznamem našich poboček a jejich okolí.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objendnávkách od bank, našich partnerů provozující platební systémy, přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

5. Předávání údajů mimo EU
Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme, můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standartní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

6. Jaké máte práva při zpracování osobních údajů
Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
        - vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
        - odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejich zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
        - využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
        - domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
        - Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
        - vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. Nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. Pokud očekávate, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
        - vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
        - vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho opravněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné opravněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. Jak lze uplatnit jednotlivé práva

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Pověřence lze kontaktovat emailem na adrese XXX.